អ្នកកើតឆ្នាំណា? អានមើល ឆ្នាំណាខ្លះដែលអាចនាំលាភធំដល់អ្នក ពេលចូលដល់ឆ្នាំ ២០១៧?

New-Arrival,11

២០១៧កាន់តែជិតចូលមកដល់ តើអ្នកបានដឹងឬនៅ ថាមានឆ្នាំណាខ្លះដែលអាចនឹងនាំលាភសំណាងល្អៗដល់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់? បើមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេ សូមអាននូវការវៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ ដែលបង្ហាញថាឆ្នាំណាដែលជាតារាសំណាងរបស់អ្នក។

១. អ្នកកើតឆ្នាំជូត៖

Loading...

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំរោង, ឆ្នាំវក, ឆ្នាំឆ្លូវ

rat

២. អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំជូត, ឆ្នាំម្សាញ់, ឆ្នាំរកា

cow

៣. អ្នកកើតឆ្នាំខាល៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំកុរ, ឆ្នាំមមី, ឆ្នាំច

tiger

៤. អ្នកកើតឆ្នាំថោះ៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំរោង, ឆ្នាំកុរ, ឆ្នាំមមែ

rabbit

៥. អ្នកកើតឆ្នាំរោង៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំរកា, ឆ្នាំជូត, ឆ្នាំវក

dragon

៦. អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំវក, ឆ្នាំរកា, ឆ្នាំឆ្លូវ

snake

៧. អ្នកកើតឆ្នាំមមី៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំមមែ, ឆ្នាំខាល, ឆ្នាំច, ឆ្នាំរោង

horse

៨. អ្នកកើតឆ្នាំមមែ៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំមមី, ឆ្នាំកុរ, ឆ្នាំថោះ

goat

៩. អ្នកកើតឆ្នាំវក៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំម្សាញ់, ឆ្នាំរោង, ឆ្នាំជូត

monkey

១០. អ្នកកើតឆ្នាំរកា៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំរោង, ឆ្នាំម្សាញ់, ឆ្នាំឆ្លូវ

chicken

១១. អ្នកកើតឆ្នាំច៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំថោះ, ឆ្នាំមមី, ឆ្នាំខាល

dog

១២. អ្នកកើតឆ្នាំកុរ៖

ឆ្នាំដែលនឹងនាំសំណាងដល់អ្នកមាន៖ ឆ្នាំខាល, ឆ្នាំថោះ, ឆ្នាំមមែ, ឆ្នាំរោង៕ ប្រភព៖ cocomy

pig

ចុចអាន៖ ឆ្នាំចិនទាំង ១២ អាចបកស្រាយអំពីអ្នក បានត្រូវគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល!

ចុចអាន៖ អ្នកជាមនុស្សពិសេសណាស់ បើអ្នកមានប្រជ្រុយត្រង់ ៤កន្លែងនេះលើដងខ្លួន!

Leave a comment

Your email address will not be published.